Šance umět pomoci

Tento projekt byl schválen a doporučen k realizaci, pro nedostatek financí byl zařazen do ZÁSOBNÍKU projektů. K realizaci zatím nedošlo.

 

Cílem projektu je prohloubení a upevnění osobní odpovědnosti a připravenosti umět rychle a účinně pomoci při záchraně lidského života.

Projekt umožní pedagogickým pracovníkům prakticky si nacvičit řádné postupy řešení krizových situací v poskytování první pomoci v prostředí jejich školy. Vzdělávací program Šance Umět Pomoci bude ušit škole na míru.
Projekt je svým pojetím komplexní, neboť umožní pedagogickým pracovníkům škol projít krok za krokem 5 modelových situací od výskytu krizové situace, přes určení, zmapování, vyhodnocení, dílčí rozhodnutí a správné zásahy až po vyřešení, zvládnutí  a správné ukončení celé situace a to po stránce praktické i administrativní s ohledem na BOZP a pedagogický proces. Škole, takto ucelený vzdělávací program zvládnutí celé situace při poskytování První pomoci nabízí komplexní, ucelený a vyzkoušený plán realizace krizové situace.


Projekt je zaměřen na osvojení praktických dovedností a správných postupů první pomoci a tím zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků s přesahem na žáky a studenty také s přesahem k celoživotnímu učení a občanské odpovědnosti každého člověka.
Kurz s praktickým výcvikem bude vytvořen v souladu s platnými aktuálními postupy zásad První pomoci, vytvořen a zkonzultován a realizován s odborníky Záchranné služby, lékařem a pilotně vyzkoušen v partnerských školách.

Předložen k akreditaci MŠMT v systému DVPP a následně nabízen cílové skupině pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ,víceletých gymnázií, středních škol, učňovských škol,  v případě zájmu i vysokých škol.

Mezi klíčové záměry Středočeského kraje uvedené v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji patří Trvalá péče o kvalitu vzdělávání na školách a školských zařízeních. Náš projekt svým pojetím tento záměr plně naplňuje.